Volg ons op facebook
Volg ons op youtube
Privacyverklaring

Bij Popkoor True Colours worden persoonsgegevens van leden opgeslagen welke noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap van deze vereniging voor deelname aan activiteiten van deze vereniging. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Deze gegevens worden beheerd in een bestand, welke digitaal en lokaal zijn opgeslagen door de secretaris en penningmeester van het bestuur. Dit bestand is niet gekoppeld aan een online tool/ omgeving en hierdoor niet gevoelig voor hacken e.d.

Het bankrekeningnummer wordt niet actief bijgehouden in het bestand. Wel is deze informatie beschikbaar of op te zoeken in het programma internet bankieren van Rabobank waar enkel de penningmeester toegang toe heeft middels bankpas en geheime code.

Tot op heden verspreidden wij dit bestand bij wijzigingen onder de leden. Gezien de gewijzigde wetgeving zullen wij dit in de toekomst niet meer doen. Dit bestand zal enkel gebruikt mogen worden door het bestuur. Een ander gevolg van de gewijzigde wetgeving, is dat communicatie per mail vanuit het bestuur aan de koorleden in bcc verstuurd zal worden.

Deelname aan de app-groep is op vrijwillige basis en valt niet onder deze regeling.

Als gevolg van de gewijzigde wetgeving gaan wij registreren of een koorlid wel of niet akkoord is met het delen van gegevens binnen de vereniging. Zie hiervoor de in bijlage toegevoegde Akkoordverklaring voor het wel/niet delen van gegevens binnen de vereniging.

Onder persoonsgegevens vallen ook foto’s en video’s met herkenbaar in beeld gebrachte personen. Wij gebruiken foto’s en filmpjes op onze website en facebook pagina om promotie te maken voor het koor en voor optredens. Voor het maken en publiceren ervan hebben we ook jullie toestemming nodig en dit wordt eveneens geregeld via het bijgevoegde formulier. Indien je niet herkenbaar in beeld gebracht wil worden heeft dit als consequentie dat je bij optredens en overige foto-momenten achteraan of buiten beeld moet gaan staan.

Zolang wij het formulier niet ondertekend terug ontvangen hebben gaan wij ervan uit dat het betreffende koorlid geen akkoord geeft voor het delen van gegevens binnen de vereniging.

Rechten en plichten

Het bestuur verklaart hiermee dat gegevens niet worden verstrekt aan derden, en enkel voor doeleinden binnen onze vereniging worden gebruikt. Intern worden deze gegevens gebruikt voor het innen van de contributie, en het verspreiden van interne communicatie en verenigingsactiviteiten. Bijzondere persoonsgegevens worden niet geregistreerd.

Hierbij verzoeken wij ieder lid, welke mogelijk misbruik van persoonsgegevens signaleert dit direct te melden bij het bestuur. Het onrechtmatig gebruiken van het ledenregister kan verstrekkende gevolgen hebben.

Bron:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen